Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ORDERBEVESTIGING

1.1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten, met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege.

1.2. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 1 maand en voor zover de voorraad strekt.

1.3. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door onze directie uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard.

1.4. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper.

In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 % verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper.

Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

1.5. Annulering van bestellingen m.b.t. gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte goederen zijn niet mogelijk en worden aan 100 % gefactureerd.

ARTIKEL 2 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

ARTIKEL 3 – PRIJS

3.1. De prijs is deze zoals op de orderbevestiging vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie …). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.

In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.2. De prijs is exclusief B.T.W. en inclusief (exclusief) levering, vervoer en verzekeringskosten.

ARTIKEL 4 – LEVERINGSTERMIJNEN

4.1. Leveringstermijnen zijn enkel benaderend en worden louter ten indicatieve titel vermeld, behoudens ingeval daarvan schriftelijk is afgeweken. In ieder geval kunnen vertragingen in leveringen ingevolge onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, en die laatstgenoemde beletten de overeengekomen leveringsdatum na te leven geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2. De verkoper heeft steeds het recht nieuwe leveringen te weigeren, zelfs indien hij vooraf m.b.t. deze

nieuwe levering een orderbevestiging mededeelde, zolang de koper nog betaling verschuldigd blijft voor vervallen facturen m.b.t. voorgaande leveringen.

4.3. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

ARTIKEL 5 – CONTROLE EN WAARBORG

5.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten m.b.t. geleverde hoeveelheden dienen onmiddellijk bij levering te gebeuren, desgevallend t.a.v. de leveringsdienst. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken dienen bij aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper binnen de vijf kalenderdagen na de levering.

5.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden.

5.3. Onze producten worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende twee maanden vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden.

5.4. Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in de bijzondere voorwaarden.

5.5. Onze waarborg kan niet worden ingeroepen:

– ingeval van verkeerd gebruik van het product;

– ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;

– ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de koper (medecontractant) of zijn aangestelden.

5.6. Op straffe van verval dient de medecontractant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend schrijven.

5.7. Onze waarborg beperkt zich alleszins , voor wat betreft kledij, tot het vervangen van het gebrekkige product, voor zover vervanging mogelijk is. Indien vervanging niet mogelijk is beperkt onze waarborg zich tot terugbetaling van de betaalde prijs en terugname van het gebrekkige product. Voor de overige artikelen beperkt onze garantie zich tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van ondermeer de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar onze firma en nadien terugbezorgen bij de medecontractant en zonder dat de medecontractant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de koper op het ogenblik van de levering.

6.2. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s betreffende de verkochte goederen, zelfs indien het vervoer door onze zorgen of in onze opdracht gebeurt.

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum.

7.2. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de verkoper. Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.

7.3. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 125 EUR, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door de verkoper aangestelde raadsman.

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd die die zal berekend worden overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties.

7.4. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de koper en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

7.5. Evenzo zijn bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling de forfaitaire vergoeding en de intresten zoals vermeld onder 7.3 verschuldigd.

7.6. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

7.7. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5.1 moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

7.8. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art. 1.2, onverminderd de betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde levering.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Ingeval onze firma afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

ARTIKEL 9 – GESCHILLENREGELING

9.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van Koophandel te Mechelen (België) bevoegd.

9.2. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman, zullen ten laste van de koper worden verhaald.

9.3. Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

TEAMKLEDING OP MAAT VOOR VERENIGINGEN

Vraag je offerte nu aan bij onze wielerspecialist Philip Haest: