Privacy beleid

1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerkt, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites of de aankoop van onze producten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker of als klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze websites of onze producten aan te kopen aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de websites en voor de aanbieding van bepaalde producten, bijvoorbeeld bij de aankoop van een bepaald product of de inschrijving op een nieuwsbrief. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en uw domeinnaam telkens u onze website bezoekt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op klantenbeheer en marketing en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar de aankoop van wielerbenodigdheden, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via elektronische weg informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, kan u zich onderaan onze mailing steeds uitschrijven. 

4. Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking?

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

  • Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

  • Een contractuele relatie van zodra u onze producten aankoopt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

5. Overdracht van de persoonsgegevens

Om bepaalde producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze Partners.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bovendien, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren. U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard en verwerkt?

De gegevens met betrekking tot het bezoek van onze website zullen gedurende één jaar worden bewaard.

Indien u een contractuele relatie met ons aangaat zullen uw gegevens worden opgeslagen en bewaard gedurende de volledige uitvoeringstermijn van de overeenkomst.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

8. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Uw gegevens worden verwerkt door Bowdy & Brave, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Emiel Vanderveldestraat 136, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0440.914.686.

U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: info@bowdybrave.com.

 

9. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoefenen:

  • Ofwel door een brief te versturen aan Bowdy & Brave op volgend emailadres: info@bowdybrave.com.

  • Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mail adressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die u wenst te desactiveren.

10. Cookies

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan. Voor meer details verwijzen we u naar ons Cookie-beleid.

11. Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot

  • info@bowdybrave.com.

  • De Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.priva-cycommission.be

PRIVACY FORMULIER

Gebruik dit formulier als je inzage of correctie wil van de gegevens die we voor jou beheren.

Je kan ook vragen om alle gegevens die we van jou hebben te verwijderen.

Gelieve hiernaast de keuze te maken van de actie die gewenst is. Het veldje “Bijkomende elementen” kan je gebruiken om bijkomende elementen te vragen.

Gegevens

TEAMKLEDING OP MAAT VOOR VERENIGINGEN

Vraag je offerte nu aan bij onze wielerspecialist Philip Haest: